Литература:

1. Новік, Я.К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. Дапам. / Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік; пад рэд. Я.К. Новіка. – Мінск: Выш. Шк., 2009. – 512 с. – С. 159–170, 177–189, 208–215, 237–241, 251–257, 263–271.

2. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХVIII – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [і інш.]; рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, «Экаперспектыва», 2005. – 519 c . – 49–102, 233–277, 301–346, 463–487;

3. История Беларуси в контексте мировых цивилизаций: учебно е пособие / В.И. Голубович [и др.]; под ред.: В.И. Голубовича, Ю.М. Бохана. – Минск: Экоперспектива, 2008. – 464 с. – С. 147 –151 , 178 –181 , 190–203, 213–216 ;

4 . Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / П.Г. Чигринов; рец. В. С. Кошелев. – 3-е изд., испр. – Минск: «Вышэйшая школа», 2007. – 463 с. – С. 191–215 , 236 –243, 262 –280 ;

5. Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Ч. 2. ХІХ–ХХ стагоддзі: Курс лекцый / П.І. Брыгадзін, У.Ф. Ладысеў, П.І. Зялінскі [і інш.]. – Мінск: РІВШ БДУ, 2002. – 656 с. – С. 10–57, 139–166, 191–217, 251–274;

6. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мінск.: БелЭн, 2000. – 432 с. – С. 91–111;

7. История Беларуси в документах и материалах / сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Минск: Амалфея, 2000. – 672 с. – С. 109–119, 125–150, 171–172, 198–219, 227–236.

8. Нарысы гісторыі Беларусі: у 2-х ч.; пад рэд. М.П. Касцюка [і інш.]. – Мінск: Беларусь, 1994. – 527 с. – Ч. 1. – С. 267–290, 319–329, 357–401, 416–440, 453–465.

Last modified: Tuesday, 20 March 2018, 2:30 PM