Литература:

1. Новік, Я.К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. Дапам. / Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік; пад рэд. Я.К. Новіка. – Мінск: Выш. Шк., 2009. – 512 с. – С. 49–58, 100–104, 144–159;

2 . История Беларуси в контексте мировых цивилизаций: учебное пособие / В.И. Голубович [и др.]; под ред.: В.И. Голубовича, Ю.М. Бохана. – Минск: Экоперспектива, 2008. – 464 с. – С. 36–38, 52–56, 97–103, 132–136;

3. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2: Беларусь у перыяд Вялікага Княства Літоўскага / Ю. Бохан [і інш.]; рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, «Экаперспектыва», 2008. – 688 c . – С. 191–259, 490–541, 590–639;

4. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай ( XVII – XVIII стст.) / Ю. Бохан [і інш.]; рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, «Экаперспектыва», 2004. – 344 c . – С. 42–71, 148–170, 260–318;

5. Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / П.Г. Чигринов; рец. В. С. Кошелев. – 3-е изд., испр. – Минск: «Вышэйшая школа», 2007. – 463 с. – С. 37–45, 125–137, 175–191;

6. Ермаловіч, М. Старажытная Беларусь: Полацк. І новагарод. Перыяды / М. Ермаловіч; прадм. М. Ткачова. – 2-е выд. – Мн.: Маст. Літ., 2001. – 366 с. – С. 80–82, 195–205, 257–274, 342–353;

7. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1: Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіне ХІІІ ст. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, «Экаперспектыва», 2000. – 351 c . – C . 118–123, 273–323;

8. Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Ч. 1. Са старажытных часоў да канца XVIII ст.: Курс лекцый / І.П. Крэнь, І.І. Коўкель, С.В. Марозава, С.Я. Сяльверстава, І.А. Федараў. – Мінск: РІВШ БДУ, 2000. – 656 с. – С. 168–187; 260–276, 390–430;

9. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мінск.: БелЭн, 2000. – 432 с. – С. 24–47.

10. История Беларуси в документах и материалах / сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Минск: Амалфея, 2000. – 672 с. – С. 44–45, 82–83.

11. Лыч, Л., Навіцкі, У. Гісторыя Беларусі: 2-е выд., дап. / Л. Лыч, У. Навіцкі. – Мінск.: ВП “Экаперспектыва”, 1997. – 486 с. – С. 3–135.

Last modified: Tuesday, 20 March 2018, 2:30 PM