Литература:

1. Новік, Я.К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. Дапам. / Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік; пад рэд. Я.К. Новіка. – Мінск: Выш. Шк., 2009. – 512 с. – С. 28–45;

2. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1 / Ю. Бохан [і інш.]; рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, “Экаперспектыва”, 2005.

3. История Беларуси в контексте мировых цивилизаций: учебно е пособие / В.И. Голубович [и др.]; под ред.: В.И. Голубовича, Ю.М. Бохана. – Минск: Экоперспектива, 2008. – 464 с. – С. 36 – 5 6 ;

4 . Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / П.Г. Чигринов; рец. В. С. Кошелев. – 3-е изд., испр. – Минск: «Вышэйшая школа», 2007. – 463 с. – С. 13 –3 7 .

5. Ермаловіч, М. Старажытная Беларусь: Полацк. І новагарод. Перыяды / М. Ермаловіч; прадм. М. Ткачова. – 2-е выд. – Мн.: Маст. Літ., 2001. – 366 с. – С. 54–353.

6. Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Ч. 1. Са старажытных часоў да канца XVIII ст.: Курс лекцый / І.П. Крэнь, І.І. Коўкель, С.В. Марозава, С.Я. Сяльверстава, І.А. Федараў. – Мінск: РІВШ БДУ, 2000. – 656 с. – С. 68–145;

7 . Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мінск.: БелЭн, 2000. – 432 с. – С. 30–50.

8. История Беларуси в документах и материалах / сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Минск: Амалфея, 2000. – 672 с. – С. 5–29.

9. Нарысы гісторыі Беларусі: у 2-х ч.; пад рэд. М.П. Касцюка [і інш.]. – Мінск: Беларусь, 1994. – 527 с. – Ч. 1. – С. 57–74, 92–114.

Last modified: Tuesday, 20 March 2018, 2:30 PM