Литература по курсу “История Беларуси”

Основная

I . Документы и материалы:

Беларусізацыя. 1920-я гады: дакументы і матэрыялы. - Мінск, 2001. Беларускія летапісы і хронікі. - Мінск, 1997.

Белоруссня в эпоху феодалнзма: сб. документов н матерналов: в 4 т. — Мннск, 1959-1979.

Белоруссня в эпоху каппталнзма: сб. документов н матерналов: в 4 т. -Мннск, 1983; 1990.

Вішнеўскі, А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэ-рыялах / А. Ф. Вішнеўскі, Я. А. Юхо. - Мінск, 2003.

Всенародное партазанское двнженне в Белорусснн в годы Велнкой Отече-ственной войны. Документы н матерналы: в 3 т. - Мннск, 1967-1982.

Гісторыя Беларусі канца XVIII - пачатку XX ст. у дакументах і матэрыялах: хрэстаматыя. - Вільня, 2007.

Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР «Аб дзяржаўным суверэнітэце Бела-рускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі». 27 ліпеня 1990 г. -Мінск, 1990.

Знешняя палітыка Беларусі: зб. дакументаў і матэрыялаў: у 7 т. - Мінск, 1997-2004.

Псторня Беларусн в документах н матерналах. - Мннск, 2000. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. - Мінск, 2007.

Лукашенко, А. Г. Едннство Беларусн, освяшенное нсторней н устремленное в будушее / А. Г. Лукашенко. - Мннск, 1999.

Лукашенко, А. Г. Нсторнческнй выбор Беларусн: лекцня Презндента Респу-блнкн Беларусь в Белорусском государственном уннверснтете, Мннск, 14 марта 2003 г. / А. Г. Лукашенко. - Мннск, 2003.

Мартынюк, А. В. Средневековая Русь в текстах н документах / А. В. Марты-нюк. - Мннск, 2005.

Программа соцнально-экономнческого развнтня Республпкн Беларусь на 2006-2010 годы. - Мннск, 2006.

Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г: Тэкст. Даведнік. Каментарыі. -Мінск, 1989.

Уння в документах: сборннк. - Мннск, 1997.

Хрестоматня по нсторнн Белоруссян. С древнейшнх времен до 1917 г. -Мннск, 1977.

ІІ. Учебники и учебные пособия , курсы лекций:

Бртадш, П. М. Нсторня Беларуся в контексте европейской нсторнн: курс лекцмй / П. Н. Брнгаднн. - Мннск, 2007.

Велнкая Отечественная война советского народа (в контекете Второй мнровой войны): учеб. пособне / под ред. А. А. Коваленн, Н. С. Сташкевнча. - Мннск, 2004.

Верныгоров, В. К. Полнтнческне парган Росснн н Беларусн: страннцы нсто-рпн: пособне для студентов вузов / В. Н. Верннгоров. - Мннск, 2006.

Вішнеўскі, А. Ф. Гісторыядзяржавы і праваБеларусі: вучэб. дапам. / А. Ф. Віш-неўскі. - Мінск, 2003.

Гісторыя Беларусі: у 2 ч. / пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. - Мінск, 2007.

Гісторыя Беларусі: у 2 ч.: курс лекцый. - Мінск, 2000; 2002.

Гісторыя Беларусі. 3 1795 г. да вясны 1917 г.: вучэб. дапам. /рэдкал.: I . П. Крэнь, 1.1. Коўкель. - Мінск, 2001.

Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі: дапаможнік / пад рэд. Л. В. Лойкі. - Мінск, 2005.

Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. В. I . Галубо-віча, Ю. М. Бохана. - Мінск, 2007.

Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый: вучэб. дапам.: у 2 ч. / пад рэд. А. А. Кавалені, В. Ф. Касовіча. - Мінск, 2005.

Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый): вучэб.-метад. ком-плекс / аўт.-склад.: В. П. Вірская [і інш.]. - Мінск, 2005.

Гісторыя Беларусі: вучэб.-метад. комплекс/склад.: Д. С. Самахвалаў [і інш.]. -Мінск, 2006.

Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у сярэдневяковы перыяд ( V - нершая палова XIII ст.): вучэб.-метад. дапам. / П. Ф. Дзмітрачкоў. - Магілёў, 2007.

Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага (другая пагюва XIII - першая палова XVII ст.) / П. Ф. Дзмітрачкоў. - Магілёў, 2003.

Нсторня Беларусн: учеб.-ннформац. пособне / под ред. А. Г Кохановского, О. А. Яновского. Мннск, 2001.

Нсторня полнтнческнх партай: матерналы для самостоят. работы студентов / под ред. В. К. Коршука, Н. Ф. Романовского. - Мннск, 2002.

Псторня Беларусн: учеб. пособне: в 2 ч. / под ред. Я. Н. Трешенка. - Могн-лёв, 2005. - Ч. 2.

Каваленя, А. А. Беларусь напярэдадні і ў гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войн: дапаможнік / А. А. Каваленя, I . А. Саракавік. - Мінск, 2008.

Ковкель, К К Псторня Беларусн с древнейшях времен до нашего временн / й. Н. Ковкель, Э. С. Ярмуснк. - Мннск, 2006.

Котов, А. К. Нсторня Беларусн н мнровые цнвнлнзацнн / А. Н. Котов. -Мпнск. 2006.

Методологнческне проблемы нсторнн: учеб. пособне /под обш. ред. В. Н. Сн-дорцова. - Мннск, 2006.

Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі: вучэб. дапам. / С. А. Парашкоў. -Магілёў, 2001.

Саракавік, I . А. Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі / 1. А. Сара-кавік. - Мінск, 2006.

Снапкоўскі, У. Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: вучэб. дапам.: у 2 ч. / У. Е. Снапкоўскі. - Мінск, 2004.

Трешенок, Я. К. йсторня Беларусн: учеб. пособне: в 2 ч. / Я. Н. Трешенок. -Могнлев, 2004. -4.1: Досоветскнй пернод.

Чыгршов, П. Г. Очеркн нсторнн Беларусн: учеб. пособне / П. Г Чнгрннов. -Мннск, 2007.

Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / пад рэд. В. I . Галубовіча. -Мінск, 1999.

Дополнительная

Абецедарскый, Л. С. Белоруссня н Россня: очеркн русско-белорусскнх связей второй половнны ХУІ-ХУІІ вв. / Л. С. Абецедарскнй. - Мннск, 1978.

Адамушка, У. I . Палітычныя рэпрэсіі 20-50-х гадоў на Беларусі / У. I . Ада-мушка. - Мінск, 1994.

Алексеев, Л. В. Полоцкая земля в ІХ-ХІІІ вв. / Л. В. Алексеев. - М., 1966.

Асвета і педагагічная думка ў Беларусі: са старажытных часоў да 1917 г. -Мінск, 1985.

Асветнікі зямлі Беларускай. X - пачатак XX ст: энцыклапед. даведнік. -Мінск, 2006.

Беларусазнаўства / пад рэд. П. Брыгадзіна. - Мінск, 1998.

Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. - Мінск, 2000.

Беларусь у Вялікай Айчьмнай вайне, 1941-1945: энцыклапедыя. - Мінск, 1990.

Беларусь в годы Велнкой Отечественной войны 1941-1945 гг. / А. А. Ковале-ня, А. М. Лнтвнн, В. Н. Кузьменко. - Мннск, 2005.

Беларусы. - Мінск, 2001. - Т 4: Вытокі і этнічнае развіццё.

Белоруссня н Лнтва. йсторнческне судьбы северо-западного края. - Мннск, 2004.

Біч, М. В. Беларускае адраджэнне ў XIX - пачатку XX ст. / М. В. Біч. -Мінск, 1993.

Верашчагіна, А. Гісторыя канфесій у Беларусі: мінулае і сучаснасць / А. Ве-рашчагіна, А. Гурко. - Мінск, 2000.

Всенародная борьба в Белорусснн протнв немецко-фашнстскнх захватчнков в годы Велнкой Отечественной войны: в 3 т. - Мннск, 1983-1985.

Всеобшдя нсторня Росснн с древнейшнх времен до конца XVIII века / под ред. О. А. Яновского. - М., 2008.

Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя: у 2 т. - Мінск, 2005; 2006.

Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы. - Мінск, 2001.

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2000-2006. - Т. 1: Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст.; Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (ХУІІ-ХУШ стст); Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII - пачатак XX ст.); Т 5: Беларусь у 1917-1945 гг.

Псторыя сялянства Беларусі: у 3 т. -Мінск, 1997. -Т. 1.; 2002. -Т. 2.

Гісторыя Беларусі перыяду капіталізму / пад. рэд. А. П. Жытко. - Мінск, 2005.-Ч. 1.

Голенченко, Г. Я. Ндейные н культурные связн восточнославянскнх народов в XVI - середнне XVII в. / Г. Я. Голенченко. - Мннск, 1989.

Греков, К Б. Восточная Европа н упадок Золотой Орды / Н. Б. Греков. М., 1975.

Дзмітрачкоў, П. Ф. Старажытная гісторыя Беларусі / П. Ф. Дзмітрачкоў. -Магілёў, 1999.

Довнар-Запольскілй, М. В. Нсторня Белорусснн / М. В. Довнар-Запольскнй. -Мннск, 2003.

Ермалоеіч, М. I . Старажытная Беларусь: полацкі і новагародскі перыяды / М. I . Ермаловіч. -Мінск, 2001.

Ермаловіч, М. I . Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае / М. I . Ерма-ловіч. - Мінск, 2003.

Жнвопнсная Россня: Лнтовское н Белорусское Полесье. - Мннск, 1993. Загорульскш, Э. М. Древняя нсторня Белорусснн: очеркн этннческой нсто-рнн н матернальной культуры (до IX в.) / Э. М. Загорульскнй. - Мннск, 1977. Загарульскі, Э. М. Заходняя Русь. ІХ-ХПІ стст. / Э. М. Загарульскі. - Мінск. 1998.

Запруднік, Я. Беларусь на гістарычных скрыжаваннях / Я. Запруднік. -Мінск, 1996.

Ігнатоўскі, У. М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У М. Ігнатоўскі. - Мінск, 1991.

Нллюстрнрованная хронологня нсторнн Беларусн. -Мннск, 1998.

Імя тваё Белая Русь. - Мінск, 1991.

Нгнатенко, М. М. Революцня в нсторнческом процессе. Очеркн. / Н. М. Нг-натенко. - Мннск, 1997.

Нсторня Белорусской ССР. - Мннск, 1977.

Нсторня Европы. Научное редактарованне н преднсловне к русскому нзда-нню В. С. Кошелева. - Мннск; М., 1996.

Мстормя Беларусн: словарь-справочннк / под ред. С. Ф. Дубенецкого. -Мннск, 2000. 38

Казлоў, Л. Р. Беларусь на сямі рубяжах / Л. Р Казлоў А. К. Цітоў. - Мінск, 1993.

Канфесіі на Беларусі (канец ХУІП-ХХ ст.). - Мінск, 1998.

Карскі, Я. Беларусы / Я. Карскі. - Мінск, 2001.

Касцюк, М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі / М. Касцюк. - Мінск, 2000.

Краўцэвіч, А. К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага / А. К. Краўцэвіч. -Мінск,1998.

Круталевт, В. А. Нсторня Беларусн: становленне нацнональной держав-ностн (1917-1922 гг.) / В. А. Круталевнч. - Мннск, 2003.

Культурологяя: теорня н нсторня культуры / под обш. ред. й. Е. Шнршо-ва. - Мннск, 2004.

Ладысеў У. Ф. Паміж Усходам і Захадам: станаўленне дзяржаўнасці ітэрыта-рыяльнай цэласнасці Беларусі (1917-1939 гг.) / У Ф. Ладысеў, П. I . Брыгадзін. -Мінск, 2003.

Ластоўскі, В. Ю. Кароткая гісторыя Беларусі / В. Ю. Ластоўскі. - Мінск, 1992.

Лыч, Л. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У Навіцкі. - Мінск, 1997.

Марцуль, Г С. Гісторыя Беларусі: насельніцтва, фарміраванне і вызначэнне этнічных і дзяржаўна-адміністрацыйных межаў, беларускае замежжа / Г С. Мар-цуль, М. С. Сташкевіч. - Мінск, 1997.

Мірановіч, Я. Найноўшая гісторыя Беларусі / Я. Мірановіч. - СПб., 2003.

Мяснікоў А. Сто асоб беларускай гісторыі / А. Мяснікоў - Мінск, 2008.

Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. / пад рэд. М. П. Касцюка. - Мінск, 1994-1995.

Основы ндеолопнн белорусского государства: учеб. пособне / под обод. ред. Г. А. Васнлевнча, Я. С. Яскевнч. - Мннск, 2004.

Очеркн нсторнн наукн н культуры Беларусн. ІХ-ХХ вв. -Мннск, 1996.

Ладокшын, С. А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры / С. А. Па-докшын. -Мінск, 2003.

Памяць: гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі. -Мінск, 1985-2004.

Пашута, В. Т. Древнерусское наследне н нсторнческне судьбы восточных славян / В. Т. Пашута, Б. Н. Флоря, А. Л. Хорошкевнч. - М., 1982.

Пнлшіенко, М. Ф. Возннкновенне Белорусснн: новая концепцня / М. Ф. Пн-лнпенко. - Мннск, 1991.

Пычета, В. Ш. Нсторня белорусского народа / В. й. Пнчета. - Мннск, 2003.

Пічэта, У. I . Псторыя Беларусі / У I . Пічэта. - Мінск, 2005.

Равяка, К. А. Антычная спадчына на Беларусі / К. А. Равяка. - Мінск, 1998.

Рэлігія і царква на Беларусі: энцыклапед. даведнік. - Мінск, 2001.

Самусік, А. Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі / А. Ф. Самусік. - Мінск, 2004.

Сарокін, А. М. Наростанях айчыннай гісторыі. Беларуская вёска: ад Дэкрэта да Кодэкса аб зямлі (1917 1990-я гг.) / А. М. Сарокін. - Мінск, 1999.

Сагановіч, Г Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII ста-годдзя / Г. Сагановіч. - Мінск, 2001.

Сачанка, Б. Беларуская эміграцыя / Б. Сачанка. - Мінск, 1991.

Седов, В. В. Славяне в древноеш: в 2 т. / В. В. Седов. - М., 1994.

Семештова, Л. К. Россня в мнровом сообшестве цнвнлнзацнй / Л. Н. Се-менннкова. - М., 2006.

Славутыя імёны Бацькаўшчыны. - Мінск, 2000; 2003. - Вып. 1-2.

Слука, А. Г. Нацыянальная ідэя: шлях народа / А. Г. Слука. - Мінск, 2005.

Страннцы нсторнн Компартан Белорусснн. Сужденпя, аргументы, факты. -Мннск, 1990.

Ткачоў, М. А. Замкі і людзі / М. А. Ткачоў. - Мінск, 1991. Тойнбн, А. Дж. Постнженне нсторнн / А. Дж. Тойнбн. - М., 1991. Туронак, Ю. Б. Мадэрная гісторыя Беларусі / Ю. Б. Туронак. - Вільня, 2006. Турук, Ф. Ф. Белорусское двнженне: очеркн нсторнн нацнонального н рево-люцнонного двнження белорусов / Ф. Ф. Турук. - Мннск, 1993.

Францыск Скарына і яго час. Энцыклапедычны даведнік. - Мінск, 1988.

Фроянов, К Я. Кневская Русь: очеркн соцнально-полнтнческой нсторнн / Н. Я. Фроянов. - Л., 1980.

Ходзін, С. М. Псторыя культуры Беларусі ў 1920-1930-я гг. / С. М. Ходзін. -Мінск, 2001.

Шалькевіч, В. Ф. Гісторыя палітычнай і прававойдумкі Беларусі / В. Ф. Шаль-кевіч. - Мінск, 2002.

Шпряев, Е. Е. Беларусь: Русь Белая, Русь Черная н Лнтва в картах / Е. Е. Шн-ряев.-Мннск, 1991.

Шшыхов, Г. В. Города Белорусснн по летоішсям н рукопнсям ( IX — XIII вв.) / Г. В. Штыхов. - Мннск, 1975.

Шыбека, 3. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002) / 3. Шыбека. - Мінск, 2003. Цітоў, А. Геральдыка беларускіх местаў / А. Цітоў. - Мінск, 1998. Цяплова, В. А. Гісторыя Беларусі XIX ст. / В. А. Цяплова, А. Г. Каханоўскі, I . Л. Грыбко. - Мшск, 2004.

Чарняўскі, М. М. Ілюстраваная гісторыя старадаўняй Беларусі: першабытны перыяд / М. М. Чарняўскі. - Мінск, 2003.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003. Этнаграфія Беларусі. Энцыклапедыя. -Мінск, 1989.

Юхо, Я. А. Псторыя дзяржавы і права Беларусі: у 2 ч. / Я. А. Юхо. - Мінск, 2000; 2003.

Яковец, А. Нсторня ішвнлнзацяй / А. Яковец. - М., 1995.

Ясперс, К. Смысл н назначенне нсторнн / К. Ясперс. - М., 1994.

Last modified: Tuesday, 20 March 2018, 2:30 PM