Литература:

1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак ХХ ст.) / М. Біч [ і інш. ] ; рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [ і інш. ] . – Мінск, “Экаперспектыва”, 2005 . – 519 c . – C . 4 2 – 49, 269 – 277.

2 . История Беларуси в контексте мировых цивилизаций: учебное пособие / В.И. Голубович [и др.]; под ред.: В.И. Голубовича, Ю.М. Бохана. – Минск: Экоперспектива, 2008. – 464 с. – С. 28–36, 103–109.

3. Яскевич, Я.С. Идеология белорусского государства и национальная идея: история и современность / Я.С. Яскевич // Веснiк Беларускага дзяржаунага эканамiчнага унiверсiтэта. – 2005. – № 6 . – С. 78–83.

4. Основы идеологии белорусского государства: учебное пособие для вузов / под общ. ред. С.Н. Князева, С.В. Решетникова. – Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2004. – 491 с. – С. 24–40.

5. Смалянчук, А. Паміж краевасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864 – 1917 / А. Смалянчук. – Гродна, 2001.

6. Смалянчук, А. «Беларуская карта» ў дзейнасці царскай адміністрацыі ( другая палова ХІХ – пачатак ХХст. ) / А. Смалянчук // Спадчына. – 1996. – № 4. – С. 53–66.

7. Этнаграфія Беларусі: Энцыкл. Беларус. Сав. Энцыкл; рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш.. – Мн.: БелСЭ, 1989. – 575 с.

Last modified: Tuesday, 20 March 2018, 2:30 PM